Si vols vendre o llogar el teu pis truca’ns

+34 938 749 262

Política de privacitat

Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIALAIMMOBLES MARGO CANUDAS SL
NIFB67208769
ADREÇA POSTALCL BRUC 125 08242, MANRESA (BARCELONA)
ADREÇA ELECTRÒNICAinfo@aimmobles.com
TELÈFONS938749262
REGISTRE MERCANTILVolum 46416 Foli 182 Full B-519299 Inscripció 1ª
OBJECTE PRINCIPALinformació de compra, venda i lloguer d'immobles així com l'oferta dels mateixos

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL amb NIF B67208769 i domicili social situat a CL BRUC 125 08242, MANRESA (BARCELONA) , i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS
Gestió de la pàgina webFinalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web. Termini de conservació: mentre perduri el consentiment atorgat. Base legítima: El consentiment de l'interessat. Tipologia de Dades: Dades merament identificatives. Cessions: No es preveuen. Transferències internacionals: No es preveuen. Elaboracions de perfils: No es preveuen.
Formulari webFinalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment atorgat. Base legítima: El consentiment de l'interessat. Tipologia de Dades: Dades merament identificatives. Cessions: Cap. Transferències internacionals: No es preveuen. Elaboracions de perfils: No es preveuen.
Gestió del compliment normatiuFinalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l'entitat. Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat. Base legítima: El compliment d'una llei. Tipologia de Dades: Dades merament identificatives. Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. Transferències internacionals: No es preveuen. Elaboracions de perfils: No es preveuen.
Accions ComercialsFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment atorgat. Base legítima: El consentiment de l'interessat. Tipologia de Dades: Dades merament identificatives. Cessions: Cap. Transferències internacionals: No es preveuen. Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Alhora, us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, adreçant-vos per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.

Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe sota el control d'AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.

▪ Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.

▪ Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del previst al propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin la obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

▪ Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, a un format estructurat, dús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable.

▪ Dret d'oposició: És el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part d'AIMMOBLES MARGO CANUDES SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els següents requisits:

∙ Presentació d'un escrit a l'adreça CL BRUC 125 08242, MANRESA (BARCELONA) (a la atenció d'AIMMOBLES (MARGO CANUDAS SL) o bé a través de correu electrònic a info@aimmobles.com.

∙ L'escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l'exercici haurà de complir les següents requisits legals:

o Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. A els casos excepcionals en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que es acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

o Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un fitxer en concret, només la informació daquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.

o Domicili a efectes de notificacions.

o Data i signatura del sol·licitant.

o Documents acreditatius de la petició que formula.

o L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

AIMMOBLES MARGO CANUDAS SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat .

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 13 de juliol de 2021